Gabinet promocji zdrowia

 

Gabinet promocji zdrowia

mieści się w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

w poradni przy ul. Felińskiego 7

II piętro, pokój 205

Gabinet czynny w każdy 2-gi poniedziałek miesiąca w godz. 12:00-14:00

 

 

11 lutego 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Cukrzyca –profilaktyka i leczenie.

Edukacja obejmuje pacjentów z grupy ryzyka.

Przygotowanie do samokontroli, samopielęgnacji.

 

1. Edukacja pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, osób z grupy ryzyka, mająca na celu poprawę świadomości na temat cukrzycy.

2. Nauka pacjenta samodzielnego oznaczenia stężeń glukozy we krwi za pomocą glukometru.

3. Technika podawania zalecanych dawek insuliny za pomocą pena, topografia miejsc podania.

4. Prowadzenie dzienniczka samokontroli.

5. Uświadomienie pacjenta jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna.

6. Powikłania spowodowane zaniechaniem leczenia.

7. Dieta jako ważny element leczenia.

8. Materiały edukacyjne – dieta w cukrzycy.

 

11 marca 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Choroby układu krążenia – zapobieganie udarom i zawałom.

Edukacja osoby z nadciśnieniem tętniczym.

 

1. Edukacja na temat istoty chorób układu krążenia.

2. Przedstawienie czynników sprzyjających powstawaniu chorób układu krążenia.

3. Powikłania –zagrożenie dla życia.

4. Modyfikacja stylu życia oraz eliminacja czynników ryzyka choroby niedokrwiennej.

5. Nauka niefarmakologicznych metod obniżania stężenia cholesterolu we krwi.

6. Kształtowanie postawy wpływania na stan swojego zdrowia.

7. Broszury informacyjne.

 

8 kwietnia 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Wybrane problemy geriatryczne.

Edukacja skierowana do osób sprawujących opiekę nad pacjentem z demencję, otępieniem -we wczesnym stadium choroby.

 

1. Przekazanie wiedzy na temat chorób geriatrycznych.

2. Metoda kontroli poprzez umiejętność monitorowania stanu zdrowia i oceny ryzyka zagrożeń wynikających z narastającej hipotonii ortostatycznej, sztywności, drżenia kończyn, zaburzeń mowy, widzenia ,słuchu.

3. Poprawa sprawności –nauka zasad korzystania ze sprzętu poprawiającego samoobsługę.

4. Zasady pielęgnacji skóry, poprawa czynności układu moczowego i przewodu pokarmowego

5. Wskazanie związku między postępowaniem pielęgnacyjno - rehabilitacyjnym, a stopniem samodzielnego funkcjonowania, pomimo ograniczeń natury fizycznej oraz następstw psychologicznych i społecznych choroby.

 

13 maja 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Zapobieganie urazom

 

1. Jak zapobiegać urazom?

2. Najczęstsze przyczyny urazów.

3. Postępowanie.

 

10 czerwca 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym choroby o podłożu genetycznym.

Profilaktyka wtórna –skierowana do pacjentów z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

 

1. Przyczyny choroby, czynniki nasilające dolegliwości.

2. Diagnostyka.

3. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia.

4. Włączenie pacjenta i rodziny do aktywnego udziału w procesie leczenia i zapobiegania nawrotom choroby.

5. Zwiększenie świadomości pacjentów - umiejętność korzystania z systemu opieki z zdrowotnej.

6. Mobilizacja rodziny do tworzenia przyjaznej atmosfery środowiska domowego – wsparcie pacjenta.

7. Dieta w nieswoistych zapaleniach jelit jako forma łagodzenia stanów zapalnych.

8. Materiały edukacyjne z zaleceniami dietetycznymi – rozdawnictwo.

 

9 września 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Celiakia – wyniszczająca autoimmunologiczna choroba spowodowana nietolerancją glutenu. Mity i fakty.

Uczestnicy edukacji to pacjenci z rozpoznaną Celiakią.

 

1. Celiakia istota choroby, objawy, powikłania nieleczonej choroby.

2. Diagnoza i co dalej?

3. Znaczenie diety w leczeniu-wskazanie produktów zabronionych, dozwolonych.

4. Problemy psychologiczne przy stosowaniu diety i sposoby ich rozwiązywania.

 

14 października 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Kształtowanie postaw prozdrowotnych jako element wzmacniania zdrowia i zapobiegania chorobom.

Edukacja zdrowotna skierowana do grupy osób w wieku 20-50 lat.

 

1. Co to są postawy prozdrowotne?

2. Co robimy żeby zapobiegać chorobom?

 

18 listopada 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: Czynniki ryzyka, objawy niecharakterystyczne, powikłania nadciśnienia tętniczego – edukacja pacjentów.

Skierowana do pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, nadwagą.

 

1. Wypracowanie świadomości związku przyczynowo - skutkowego między stylem życia, a skutecznością terapii nadciśnienia tętniczego.

2. Prezentacja metod niefarmakologicznych obniżania ciśnienia tętniczego.

3. Nauka pomiaru i interpretacji wyników wartości ciśnienia tętniczego.

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

9 grudnia 2019 r.

Zakres tematyczny spotkania: POChP – czynniki ryzyka predysponujące do wystąpienia Schorzenia, wyrabianie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w zaostrzeniu objawów. Zmiana zachowań zdrowotnych.

Skierowana do kobiet i mężczyzn wieku między 40 a 50 rokiem życia uzależnionych od nałogu palenia z rozpoznaną chorobą obturacyjną płuc oraz członków ich rodzin jako grupy wsparcia.

 

1. Podniesienie poziomu wiedzy pacjentów na temat zachowań prozdrowotnych.

2. Omówienie skutków zdrowotnych palenia tytoniu , korzyści zdrowotne i finansowe wynikające z porzucenia palenia.

3. Postrzeganie własnego zdrowia w kontekście samodzielnego funkcjonowania z POCHP.

4. Nauka identyfikacji zaostrzenia objawów POCHP.

5.Kształtowanie praktycznych umiejętności, wspomagających efektywne oddychanie, skuteczne usuwanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego.

6. Nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych (napad duszności), zasady podawania tlenu w warunkach domowych.

7. Akceptacja życia z chorobą.

8. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

9. Zajęcia z rehabilitantem - pokaz ćwiczeń oddechowych.

10. Dostarczenie materiałów edukacyjnych.