Dotyczy wyników postępowania przetargowego.

Zgodnie z postanowieniem art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2015r poz 349 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Prace inwestycyjno – remontowe w budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul Tatrzańskiej 109. – Zadanie obejmuje 3 Pakiety traktowane jako całość inwestycji”

Zamawiający nie dokonał w zakresie prowadzonego postępowania ŻADNEGO WYBORU.

Dodatkowo zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2015r poz 349 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, iż w toku postępowania nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego żadne oferty.

Zatwierdzam, dnia 3.09.2015
Żaneta Iwańczyk